Inženýrská činnost

Inženýrská činnost ve výstavbě v sobě zahrnuje celou škálu činnosti od zajištění potřebných povolení ke stavbě, výběr dodavatele stavby, přípravu smluvních ujednání, dozor nad prováděním stavby a uvedení stavby do provozu. Činnosti lze rozdělit následujícím způsobem : 


Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli

Vypracování seznamu prací a dodávek, resp. popisu stavby s určením standardů

Vypracování souhrnu údajů, informací a podkladů potřebných pro organizaci výběrové řízení na dodavatele stavby

Vypracování návrhu textu smlouvy o dílo a zvláštních ustanovení

Organizace informačních schůzek , prohlídky staveniště, apod.

Spolupráce při výběru dodavatele - zadání realizace stavby

Získání a vyhodnocení nabídek od jednotlivých dodavatelů z hlediska požadavků daných ve výběrovém řízení

Posouzení nabídek pokud jde o kvalitu, termíny, ceny, záruční lhůty, apod.

Jednání se zhotoviteli stavby, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo

Spolupráce při provádění stavby - autorský a technický dozor

Činnost technického dozoru zahrnuje :

Předání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisu do stavebního deníku

Sledování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace výstavby

Projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

Průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

Spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace

Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

Sledování vedení stavebních a montážních deníků

Spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí

Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku

Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách  jejich předkládání k úhradě zhotoviteli

Kontrola plnění časového plánu stavby

Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby

Spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace

Kontrola koordinace prací a dodávek mezi dodavatelem a jeho subdodavateli

Kontrola dodržování zásad BOZP a PO při realizaci

Účast na kontrolních dnech

Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Činnost autorského dozoru zahrnuje :

Účast na odevzdání staveniště

Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování realizační dokumentace

Dohled nad dodržováním dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

Posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů

Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci

Sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby

Účast na kontrolních dnech

Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

Spolupráce po dokončení stavby (kolaudace)

Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení

Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety na geodetickém zaměření stavby

Spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby